Svensk sex och dating pa natet 100 free cincinnati sex chat

Rated 3.83/5 based on 748 customer reviews

av en svensk, dansk, finsk, islndsk eller norsk medborgare mot ett svenskt intresse. 5 a Har frga om ansvar fr grning prvats genom lagakraftgande dom, meddelad i frmmande stat dr grningen frvats eller i frmmande stat som har tilltrtt ngon av de verenskommelser som anges i fjrde stycket, fr den tilltalade inte hr i riket lagfras fr samma grning, 1. om han har frklarats skyldig till brottet utan att pfljd har dmts, 3. Vid bedmningen av om brottet r grovt ska det srskilt beaktas 1. i Danmark, Finland, Island eller Norge eller p ett fartyg eller luftfartyg i reguljr trafik mellan orter belgna i Sverige eller ngon av nmnda stater, eller 6. innebr att parterna betraktas som makar och anses ha rttigheter eller skyldigheter i frhllande till varandra, och 2. Om brottet r grovt dms fr grovt olaga hot till fngelse i lgst nio mnader och hgst fyra r. Om frskingring, annan trolshet och mutbrott 11 kap. konventionen den 26 juli 1995 om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen, dock endast om grningen omfattas av verenskommelsen, 4. Till ansvar ska det inte dmas om grningen med hnsyn till syftet och vriga omstndigheter r frsvarlig. den europeiska konventionen den om verfrande av lagfring i brottml, 3. 6 a Den som olovligen med tekniskt hjlpmedel i hemlighet tar upp bild av ngon som befinner sig inomhus i en bostad eller p en toalett, i ett omkldningsrum eller ett annat liknande utrymme, dms fr krnkande fotografering till bter eller fngelse i hgst tv r.

Finnes bter eller fngelse bra dmas och har han utom riket dmts frihetsbervande pfljd, skall vad han undergtt drav till fullo tillgodorknas honom vid pfljdens bestmmande. 9 a Den som i annat fall n som sgs i 8 olovligen medelst tekniskt hjlpmedel fr tergivning av ljud i hemlighet avlyssnar eller upptager tal i enrum, samtal mellan andra eller frhandlingar vid sammantrde eller annan sammankomst, vartill allmnheten icke ger tilltrde och som han sjlv icke deltager i eller som han obehrigen berett sig tilltrde till, dmes fr olovlig avlyssning till bter eller fngelse i hgst tv r. 9 b Den som anbringar tekniskt hjlpmedel med uppst att bryta telehemlighet p stt som anges i 8 eller att utfra brott som anges i 6 a eller 9 a , dms fr frberedelse till sdant brott till bter eller fngelse i hgst tv r, om han eller hon inte gjort sig skyldig till fullbordat brott. 9 c Den som olovligen bereder sig tillgng till en uppgift som r avsedd fr automatiserad behandling eller olovligen ndrar, utplnar, blockerar eller i register fr in en sdan uppgift dms fr dataintrng till bter eller fngelse i hgst tv r.

Om tillmpligheten av svensk lag ANDRA AVDELNINGEN Om brotten 3 kap. Har ett brott begtts delvis hr i riket och delvis ocks inom den medlemsstats territorium dr domen meddelats, skall frsta stycket tillmpas om grningen omfattas av de verenskommelser som anges i fjrde stycket 3-5 eller 8 eller om domen meddelats av stat som tilltrtt en verenskommelse som anges i fjrde stycket 6 eller 7. 6 Dmes ngon hr i riket till ansvar fr grning fr vilken han utom riket har dmts pfljd, skall vid bestmmande av pfljd sklig hnsyn tagas till vad han undergtt utom riket. Vid bedmningen av om brottet r grovt ska det srskilt beaktas om grningen med hnsyn till bildens eller uppgiftens innehll eller sttet fr eller omfattningen av spridningen var gnad att medfra mycket allvarlig skada fr den som bilden eller uppgiften rr. 7 /Upphr att glla U:2018-01-01/ Den som handgripligen antastar eller medelst skottlossning, stenkastning, oljud eller annat hnsynslst beteende eljest ofredar annan, dms fr ofredande till bter eller fngelse i hgst ett r. 7 /Trder i kraft I:2018-01-01/ Den som fysiskt antastar ngon annan eller utstter ngon annan fr strande kontakter eller annat hnsynslst agerande dms, om grningen r gnad att krnka den utsattes frid p ett knnbart stt, fr ofredande till bter eller fngelse i hgst ett r. 8 Den som olovligen bereder sig tillgng till ett meddelande, som ett post- eller telebefordringsfretag frmedlar som postfrsndelse eller i ett elektroniskt kommunikationsnt, dms fr brytande av post- eller telehemlighet till bter eller fngelse i hgst tv r. 9 Den som, utan att fall r fr handen som i 8 sgs, olovligen bryter brev eller telegram eller eljest bereder sig tillgng till ngot som frvaras frseglat eller under ls eller eljest tillslutet, dmes fr intrng i frvar till bter eller fngelse i hgst tv r.

andra protokollet den 19 juni 1997 till konventionen om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen, dock endast om grningen omfattas av verenskommelsen. Det ska inte dmas till ansvar om grningen med hnsyn till syftet och vriga omstndigheter var frsvarlig. 6 d /Trder i kraft I:2018-01-01/ Om brott som avses i 6 c r grovt, dms fr grovt olaga integritetsintrng till fngelse i lgst sex mnader och hgst fyra r.

konventionen den om kamp mot korruption som tjnstemn i Europeiska gemenskaperna eller Europeiska unionens medlemsstater r delaktiga i, dock endast om grningen omfattas av verenskommelsen, 6. bild p eller annan uppgift om att ngon utsatts fr ett brott som innefattar ett angrepp mot person, frihet eller frid, 4.

protokollet den 27 september 1996 till konventionen om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen, dock endast om grningen omfattas av verenskommelsen, 5. Frsta stycket gller inte den som med tekniskt hjlpmedel tar upp bild av ngon som ett led i en myndighets verksamhet. 6 b Den som genom att olovligen anvnda en annan persons identitetsuppgifter utger sig fr att vara honom eller henne och drigenom ger upphov till skada eller olgenhet fr honom eller henne, dms fr olovlig identitetsanvndning till bter eller fngelse i hgst tv r. 6 c /Trder i kraft I:2018-01-01/ Den som gr intrng i ngon annans privatliv genom att sprida 1. bild p eller annan uppgift om ngons hlsotillstnd, 3.

Leave a Reply